meijän raahe videoesittely
Kuva: Tarmo Somero

Esittely ja projektin kuvaus

Kuntien kilpailu asukkaista on tullut yhä näkyvämmäksi. Erilaisten houkuttimien kehittely on noussut kuntien markkinointitoimissa keskeiseen osaan. Kunnat ovat saaneet näkyvyyttä uusilla innovaatioillaan asukkaiden houkuttelussa. Kilpailun tiimellyksessä houkuttimista saattaa tulla itsetarkoitus ja asiakas eli potentiaalinen muuttaja unohtuu. Kuntaetujen lisäksi muuttajien palvelu on ratkaisevan tärkeää toivotun muuttopäätöksen syntymiseen. Unohtaa ei sovi myöskään nykyisiä asukkaita.

Nykyisellään asukasmarkkinointi on osaltaan kiristänyt naapurikuntien välistä kilpailua, sillä markkinointi suuntautuu lähialueelle. Muutoksessa elävä kuntarakenne tarjoaa mahdollisuuksia asukasmarkkinointiin myös laajemmalla kokoonpanolla.

Ratkaisevaa on kuntien omien vetovoimatekijöiden löytyminen, joilla voidaan erottautua muista.

Raahen merkittävimpiä markkinointikeinoja ovat työllistymismahdollisuudet, monipuolinen asunto- ja tonttitarjonta, yrittäjämyönteisyys sekä monipuoliset julkiset palvelut ja kohderyhmänä ovat erityisesti lapsiperheet.

Muuttajia palvelevat kunnissa useat eri virkamiehet, eikä palvelusta ole yleensä sovittu erityisiä toimintatapoja. Tavallisesti muuttajan palveluun kuuluu asuntojen ja tonttien tarjoaminen ja esittely sekä kunnan mahdollisten etujen esille tuominen ja tietopakettien lähettäminen. Ongelmana on kuitenkin markkinoinnin suuntautuminen lähialueelle, mikä lisää kilpailua naapurikuntien kesken.

Asukasmarkkinointi perustuu näin ollen kunnan perustehtävien hoitoon. Muuttoliikkeen hallinnan toteutus näillä onnistuu vain, jos erottaudutaan jollakin tapaa muista kunnista. Tästä syystä alueen saaminen yleiseen tietoisuuteen on olennaista. Houkuttelevuuden kannalta alueen tunnettuudella ja hyvällä imagolla on suuri merkitys.

Vastaavasti asuin- ja elinympäristön laadun merkitys osaajien houkuttelussa on suuri. Muuttajien kannalta erityisen tärkeää on tiedonsaanti.

Entisiä kuntalaisia voidaan houkutella nostalgisilla muistoilla kotiseudustaan. Synnyinseutu on yksi luonnollinen vetovoima-tekijä. Paluumuuttajat ovat tärkeä muuttajaryhmä myös siitä syystä, että juuret ovat yksi merkittävä muuton motiivi. Usein paluumuutto tulee ajankohtaiseksi nuorille perheen perustamisiässä oleville.

On helpompaa houkutella alueen ennestään tuntevaa muuttamaan kuin kokonaan uutta asukasta, sillä tuttu alue, suku ja ystävät vaikuttavat muuttopäätökseen.

Ongelmana on pidetty sitä, että Raaheen ei liity erityisiä positiivisia mielikuvia tai mielikuvat ovat vanhahtavia ja pohjautuvat perinteisiin stereotypioihin ja Raahen yleinen tunnettuus on ollut varsin heikko ja siihen liittyvät mielikuvat ovat myös vähäisiä.

Positiivinen erottautuminen

Nissilä Samuli: ”Hyvä kello kauas kuuluu” – Kokemuksia paikan markkinoinnista seutukaupungeissa. (Tampereen Yliopisto) https://trepo.tuni.fi/bitstream/handle/10024/83244/gradu05661.pdf

Monipuolinen työpaikkatarjonta tuo uusia asukkaita. Kun on tarjota työpaikka, täytyy pystyä myös tarjoamaan asunto tai tontti, jotta potentiaalinen asukas ei muuta naapurikuntaan. Yhtä tärkeää on myös taata palvelujen saatavuus asukkaille.

Valtakunnallisilla tapahtumilla sen enempää kuin kulttuurihistoriallisilla tekijöilläkään ei ole suurta  merkitystä asukkaiden houkuttelussa. On parempi, jos kunta tunnetaan tapahtumista, jotka muistetaan positiivisina kuin se, että kunnasta ei muisteta mitään tai että syntyy negatiivisia mielikuvia.

Markkinoinnin kohdealueen laajentamiseksi valtakunnallinen jatkuva mainonta on välttämätöntä, sillä se tavoittaa ihmisiä oman maakunnan ulkopuoleltakin.

Markkinoinnissa kunnat usein rakentavat itselleen tiettyä profiilia, joka voi perustua niiden tarjoamiin mahdollisuuksiin. Raahe Guiden projektissa on tukena yrityksien, oppilaitoksien ja yhdistysten verkosto, joita kaikkia yhdistää RAAHE.

”Projektissa hyödynnetään voimakkaasti asukkaiden, yritysten, opplilaitosten ja organisaatioiden osallistamista markkinoinnissa. Bloggaajat, vaikuttajat, asukkaiden aktivointi, laaja yhteistyö ja -suunnittelu.

Markkinointi on entistä enemmän yhdessä avoimesti tekemistä, ei vain yhtä totuutta ylhäältä päin tarjoiltuna. Näin syntyy aito ja uskottava kuva, joka houkuttelee tutustumaan vertaiskokemusten kautta. 

Tärkeätä on edelleen tukeutua Raahen omiin vahvuuksiin. Luonnosta on hyvä löytää juuri oma erityispiirre, tapahtumista ainutlaatuinen elementti. Myös arjen toimintoja voidaan markkinoida omaperäisesti positiiviseen sävyyn.

Idea

Tiiviisti yhteistyöhön sidottu asukasmarkkinointistrategia mahdollistaa eri sidosryhmien tarpeiden ja näkökulmien huomioimisen Raahen tulevan asukasmarkkinoinnin suunnittelussa. Raahe Guiden ydin rakentuu yksittäisten ihmisten, järjestöjen, oppilaitosten sekä yrittäjien elinvoimaisuuden ympärille kuvien ja videotarinoiden muodossa ja hyödyntää kaupungin valtteja;

Raahe on ainutlaatuisen saariston ympäröimä Perämeren leppoisa ja idyllinen satama-, koulu- ja teollisuuskaupunki, jossa arki on turvallista, ystävät ja palvelut ovat kävelymatkan päässä ja ympärillä on tilaa harrastaa, olla ja nauttia”.

Tarinoita yhdistelemällä saadaan aikaan värikäs tarinankerronta Raahesta, tavallisista raahelaisista ja kaupungista, jota kutsumme kodiksemme.

Raahe Guiden tavoite on keskittyä Raahen yleisen tunnettavuuden parantamiseen, jotta Raahe voidaan tuoda maailman kartalle uudelle positiivisella tavalla.

Yksi yhteinen Raahe – Meijän Raahe – Minun kaupunkini

Raahe Guiden tarkoitus on esitellä Raahea ihan uudella positiivisella tavalla, jossa kaikki projektiin osallistuvat tahot hyötyvät projektin tuomasta suuresta näkyvyydestä.

”Luodaan keinot, joilla voidaan tulla aktiivisesti ja positiivisesti esille internetiä ja sosiaalista mediaa hyödyntäen.”

Idean inspiraatio tukeutuu kaupungin rikkaaseen historiaan, yrittäjien elinvoimaisuuteen, vanhaan kaupunkiin, luontoon, merellisyyteen, terästeollisuuteen, sekä myös tarinakulttuuriin. Näiden tekijöiden summana on oudosti houkutteleva kaupunki, jonka vetovoima perustuu kokonaisuuteen. Raahen sielu ovat ihmiset ja saaristo on helmemme.

Elinvoimaisuus konkretisoituu yksittäisten raahelaisten harrastavassa arjessa, vahvassa järjestötoiminnassa, terästeollisuuden suosiossa sekä eri toimijoiden panostuksessa kaupunkilaisten hyvinvointiin ja vapaa-ajanviettomahdollisuuksiin. Hyviä viimeaikaisia esimerkkejä ovat muun muassa Pooki Flakkaa, Pekan Pimiät sekä kaupungin suurin yleisötapahtuma; kävijöitä houkutteleva Pekanpäivät.

Raahe kaupunkina erottuu omaleimaisena historiaan ja mereen tukeutuvana vehreänä lapsiystävällisenä pikkukaupunkina, jossa kaikki palvelut ovat helposti saavutettavissa, missä päin kaupunkia sitten asutkaan ja joka on positiivisesti erottuva tapahtumien, teollisuuden, matkailu- ja liikuntapalveluiden sekä ympäristön perusteella ainutlaatuisena kokonaisuutena.

Sivustolla esitellään lukuisia raahelaisia tarinoita, lyhyitä ja pitempiä joiden avulla Raahe nostetaan maailman kartalle. Tarinoihin osallistutetaan paikallisia yrittäjiä, virkahenkilöitä, tunnettuja raahelaisia, opettajia, bloggaajia, vaikuttajia jne. Jokaista tarinaa yhdistää samat tekijät, Raahe ja positiivisuus eli kerrotaan vain positiivisia asioita Raahesta ja sisällytetään jokaiseen tarinaan useampia sidosryhmiä.

Positiivinen kuva Raahesta – mitä me haluamme itsestämme kertoa

Viestinnän avulla luodaan yhtenäistä kuvaa siitä, millaisen mielikuvan Raahe antaa itsestään ja miten se erottuu muista. Viestinnässä tuodaan esiin Raahen kaupungin vahvuuksia, vetovoimatekijöitä ja omaleimaisia piirteitä sekä arvoja, toimintaperiaatteita ja strategisia tavoitteita.

 • Raahe on onnellisten, osallistuvien ja aktiivisten asukkaiden kaupunki. Raahe tarjoaa terveellisen, turvallisen ja viihtyisän asuin- ja elinympäristön, joka tukee kuntalaisten hyvinvointia, yhteisöllisyyttä ja me-henkeä.
 • Raahe tukee asukkaiden mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa itseään ja kotikaupunkiaan koskeviin asioihin. Raahe uudistaa palveluja, elää ajassa ja vastaa toimintaympäristönsä haasteisiin. Toiminnan keskiössä on tyytyväinen raahelainen.
 • Raahe on menestyvien yritysten kaupunki. Elinkeinopolitiikka on aktiivista ja päätöksenteko yritysmyönteistä. Tavoitteena on lisätä investointeja ja työpaikkoja, vähentää työttömyyttä sekä vahvistaa kaupungin matkailuvetovoimaa.
 • Raahe on vetovoimainen merenrantakaupunki, jossa kohtaavat suomalainen sisu ja kulttuuri. Yhdessä saaristomme kanssa Raahe muodostaa vertaistaan vailla olevan, idyllisen pikkukaupungin, jonka ydinkeskusta kasvaa ja kehittyy myönteisesti.
 • Raahe sijaitsee Perämerellä, ainutlaatuisen saariston ympäröimänä. Raahessa voi asua keskustassa tai maaseudun rauhassa, meren rannalla tai valjastamattoman saaren äärellä.
 • Raahe kaupunkina erottuu omaleimaisena historiaan ja mereen tukeutuvana vehreänä lapsiystävällisenä pikkukaupunkina, jossa kaikki palvelut ovat helposti saavutettavissa, missä päin kaupunkia sitten asutkaan ja joka on positiivisesti erottuva tapahtumien, teollisuuden, matkailu- ja liikuntapalveluiden sekä ympäristön perusteella ainutlaatuisena kokonaisuutena.

Idean toteutusmalli mahdollistaa EU-rahoituksen hankkimisen projektin kasvattamiseksi, kun projektiin osallistuu tarpeeksi eri sidosryhmiä ja sidosryhmät voivat myös osallistua kokonaisbudjetin kasvattamiseen, jotta tarinoita voidaan tehokkaasti levittää medioissa.

Positiivinen ääni kuuluviin

Yhteistyöllä Raahe tunnetuksi: lähettiläinä niin kaupunkilaiset kuin yrityksetkin. Kaikessa Raahe Guiden viestinnässä toteutetaan aktiivisesti vetovoimatekijöiden positiivista markkinointia.

Projekti näkyy www-sivujen lisäksi somessa (FB/IG/YT/Linkedin/TikTok yms) ja erilaisilla sivustoilla.

Viestinnän kohderyhmät, keinot ja kanavat

Raahe Guiden markkinoinnin keskeisiä kohderyhmiä ovat paluumuuttajat ja henkilöt, joille Raahe ei ole ennestään tuttu, mutta joilla olisi esim. tarjolla olevien kiinnostavien työmahdollisuuksien tai opiskelumahdollisuuksien johdosta aihetta harkita vakavasti Raahea tulevana kotikaupunkina. Raahe Guiden keskeisiä ulkoisen viestinnän keinoja ja kanavia ovat verkkosivut, sosiaalisen median kanavat ja sähköpostimarkkinointi. Sopivat viestinnän keinot ja kanavat valitaan viestittävän asian ja kohderyhmän mukaan, jotta viesti tavoittaa tehokkaasti ne, joille halutaan viestiä.

Sosiaalinen media

Yhä merkittävämpi osa viestinnästä käydään sosiaalisessa mediassa, jonka kautta voi tavoittaa helposti ja mutkattomasti suuren määrän ihmisiä. Siksi sosiaalisen median kanavat ovat osa myös Raahe Guiden markkinoinnin monikanavaista viestintää. Raahe Guidella on lukuisia sosiaalisen median kanavia, joiden kautta markkinointimateriaalia voidaan levittää nopeasti ja kustannustehokkaasti.

 • Mainostetaan eri sosiaalisen median kanavissa sovitun budjetin mukaisesti
 • Yhteistyö vaikuttajien ja sidosryhmien kanssa jakelun laajentamiseksi
 • Rohkaistaan ihmisiä käyttämään #meijänraahe #minunkaupunkini hashtageja sekä sijantitietoja postauksissa.
 • Seurataan, tykätään ja kommentoidaan Meijän Raahe / Minun kaupunkini -aiheisia julkaisuja.
 • Näin levitetään positiivista sanomaa somessa!

Digitaalinen mainonta

Toteutetaan kustannustehokkaita mainoskampanjoita sovitun budjetin mukaisesti ja sijoitetaan mainokset sinne, missä potentiaaliset muuttajat todennäköisesti näkevät ne. Oikein kohdennettu mainoskampanja tavoittaa yleisön tarkasti ja kustannustehokkaasti. Analysoimalla ja mittaamalla mainonnan tuloksia jatkuvasti voidaan taata paras mahdollinen tulos mainonnalle.

Viestinnän seuranta

Hyvä viestintä on suunnitelmallista ja tukee strategisten tavoitteiden saavuttamista. Viestinnän arviointi puolestaan on osa strategian toteutumisen seurantaa ja auttaa kehittämään paitsi viestintää ja markkinointia myös johtamista ja mainetyötä. Seurantatiedon kerääminen on tärkeää myös muiden organisaatioiden viestinnän vertailemiseksi ja hyvien käytäntöjen jakamiseksi. Määrällisen mittaamisen ohella tarvitaan laadullista viestinnän vaikuttavuuden arviointia. Kulloinkin käytettävien mittareiden valintaa ohjaavat viestinnälle asetetut tavoitteet. Viestinnän seurannan tulee olla tavoitteellista ja johtaa toiminnan arviointiin ja kehittämiseen.

Viestinnän kehittäminen

Kehitetään viestintää ottamalla harkinnan mukaan käyttöön uusia viestintävälineitä ja -kanavia eri kohderyhmien tavoittamiseksi ja kaupungin tunnettavuuden kasvattamiseksi.

Viestintää kehitetään myös rohkaisemalla kokeilukulttuuriin, parantamalla henkilöstön viestintätaitoja ja tehostamalla sisäistä ja ulkoista viestintäyhteistyötä sekä vahvistamalla myönteistä viestintäilmapiiriä.